Záručné podmienky | Baneko
Sledujte nás:  Facebook

Záručné podmienky

Trvanie záruky
Dodatočne k zákonom stanovenej záruke (24m fyz.osoba, 12m. práv.osoba) poskytujeme od dátumu kúpy nasledujúcu záruku:

• 2 roky na mechaniku pohonu, motor a ovládanie motora

• 2 roky na diaľkové ovládanie, impulzný spínač, príslušenstvo a špeciálne zariadenia

Nárok na záruku nevzniká pri spotrebných veciach (napr. batérie, žiarovky, poistky). Pri uplatnení záruky sa záruka nepredlžuje. Pre dodávku náhradných dielov a dodatočných opráv je doba záruky 6 mesiacov, min. ale plynúca doba záruky.
V prípade záručnej opravy priamo na mieste montáže sa zákazník zaväzuje zaplatiť náklady na dopravu.

Predpoklady
Nárok na záruku platí len v krajine, kde bol tovar zakúpený. Tovar musí byť zakúpený nami určeným distribučným spôsobom. Nárok na záruku vzniká len pre škody na samotnom predmete zmluvy.

Náhrada za náklady na demontáž a montáž, preskúšanie zodpovedajúcich dielov, ako aj požiadavky na ušlý zisk a náhradu škody sú zo záruky vyňaté a sú následne doúčtované podľa skutočných nákladov. Doklad o kúpe slúži ako doklad pre uplatnenie záruky.

Technická prehliadka, resp. kontrola by mala byť realizovaná raz do roka o čom musí byť urobený záznam (potvrdený majiteľom/užívateľom a montérom/oprávnenou osobou). V prípade reklamácie budeme od Vás požadovať potvrdenie o vykonávaní technických kontrol/servisných prehliadok.

Výkon
Po dobu záruky odstránime všetky nedostatky na tovare, ktoré vznikli chybou materiálu alebo výrobcu. Zaväzujeme sa, vymeniť podľa vlastného uváženia poškodený tovar zdarma za bezchybný, opraviť ho alebo nahradiť znížením hodnoty.

Zo záruky sú vyňaté škody spôsobené:

• neodbornou montážou a pripojením

• neodborným uvedením do prevádzky a ovládaním

• vonkajšími vplyvmi, ako oheň, voda, zvláštne poveternostné vplyvy

• mechanickými poškodeniami spôsobené nehodou, pádom, nárazom

• úmyselnými poškodeniami alebo poškodeniami z nedbanlivosti

• nedostatkami spôsobenými normálnym opotrebovaním a údržbou

Neopodstatnený výjazd k reklamácií
Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

© 2024 Baneko - všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA